ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ពិធីរីករាយទិវាកុមារអន្តរជាតិ និងអបអរសាទរទិវាកុមារកម្ពុជា ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់បឋមសិក្សា

ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប ថ្នាក់ទី១២

ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី២ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី២៧-២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី៩

ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល

ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី៨

ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន

ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភាឆ្នាំ២០២៤

ចាប់ផ្តើមចូលរៀនត្រីមាសទី៤

ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា

ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី២ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី២០-២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា

ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

កម្មវិធីជំនួបមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាល (លើកទី២)

ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤