កម្មវិធីរៀនត្រៀមសម្រាប់ប្រឡងសង

កម្មវិធីរៀនបំប៉នចំណេះដឹងបន្ថែម សម្រាប់សិស្សត្រៀមប្រឡងឡើងថ្នាក់ នៅមធ្យមសិក្សាត្រូវបានរៀបចំឡើង ជាមេរៀនសង្ខេបសម្រាប់បេក្ខជន រៀនត្រៀមប្រឡងឡើងថ្នាក់ គឺដើម្បីបំពេញបន្ថែមនូវចន្លោះខ្វះខាតក្នុងការសិក្សារបស់ប្អូនៗ ក៏ដូចជាបង្កើននូវចំណេះវិជ្ជា និងជាពិសេសគឺជំរុញឱ្យការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្ស ដែលនៅមានកម្រិតសិក្សាឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងបានកាន់តែឆាប់រហ័ស ដែលសិក្សានៅពេលវិស្សមកាល។